Sessies

Workshop 1
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

Een reis door de mens

In CORPUS beleeft u middels een audiotour in 55 minuten een spectaculaire 'reis door de mens'. U gaat bij de knie het lichaam in en komt aan het einde van de reis bij de hersenen weer naar buiten. Deze reis door de mens is uniek in Nederland, zelfs in de hele wereld. Nergens anders krijgt u zo'n bijzonder doorkijkje in het functioneren van de mens. U leert hoe het lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat u moet doen om het gezond te houden. Het is net alsof u in uw eigen lichaam loopt. Een unieke kans om dit museum te bezoeken.

Workshop 2
13:30 - 14:30

Aansprakelijkheid: wie draagt de schade?

Elk vak kent een of meerdere risico’s. Als arboprofessional spant u zich in om die risico’s te reduceren. Maar u weet dat desondanks een werknemer kan uitvallen en een arbeidsongeval of beroepsziekte kan optreden. Dat hoort bij de risico’s van het vak.
Als een werknemer schade oploopt door het werk, dan volgt de vraag: wie draagt de extra schade die hierdoor optreedt? En hoe wordt die schade afgehandeld? Werkgeversaansprakelijkheid kent veel knelpunten. Sinds enige tijd spreken sociale partners met de Minister van SZW over alternatieven voor de werkgeversaansprakelijkheid.

Deze sessie maakt aan de hand van twee cases (een beroepsziekte en een arbeidsongeval) de knelpunten van de huidige praktijk van schadevergoeding duidelijk en laat u zien wat de gevolgen zijn van twee alternatieven. Tevens bespreekt Wim Eshuis met u wat u kunt doen om te leren van schadeclaims om herhaling van een beroepsziekte of arbeidsongeval te voorkomen. U leert hoe het aansprakelijkheidsrecht op dit moment functioneert, wat dat betekent voor u als professional en wat dat betekent voor de werknemer. Ook raakt u vertrouwd met alternatieven die mogelijk in de toekomst op u afkomen en kunt u na afloop preventielessen trekken uit een schadeclaim.

Wim Eshuis

Wim Eshuis doet onderzoek naar schadecompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Hij promoveerde in 2013 op het proefschrift “Werknemerscompensatie in de steigers”. Op dit moment is hij verbonden aan het Wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, de Burcht en is hij bestuurslid van het Instituut voor Asbestslachtoffers en de Stichting OPS.

Workshop 2
14:45 - 15:45

Zorgplicht en onzekere risico's

Een werkgever heeft de zorgplicht om zijn werknemers te beschermen tegen risico’s die hij loopt bij de uitoefening van zijn werk. Voor situaties waar het bestaan van een risico wetenschappelijk bekend is, is de invulling van deze zorgplicht geen (groot) probleem. Maar hoe luidt deze zorgplicht als het niet vast te stellen is dat er überhaupt een risico dreigt? Hoe moet een werkgever omgaan met onzekere risico’s? Voorbeelden uit het verleden zijn onder andere asbest en de schildersziekte. Actueel is op dit moment de mogelijk schadelijke hoeveelheden TCP’s in de cabinelucht van vliegtuigen. In de toekomst liggen andere uitdagingen besloten, bijvoorbeeld bij nieuwe technologieën, zoals nanotechnologie. De wetenschap geeft indicaties van verschillende (ernstige) risico’s die werknemers lopen wanneer zij worden blootgesteld aan bepaalde nanodeeltjes. Maar de beschikbare data en methoden zijn nog niet sterk en coherent genoeg om deze vermoedens te bevestigen noch om deze weg te nemen. Daardoor is het ook onmogelijk om vast te stellen of er risico’s op de loer liggen.

In deze sessie leert u wat de zorgplicht van een werkgever is als hij vermoedens heeft of moet hebben dat er mogelijk een risico dreigt, maar hij niet zeker kan weten of deze vermoedens gegrond zijn. Eerst bespreken we met u hoe in het verleden is omgegaan met onzekere risico’s en welke lessen we daaruit kunnen leren. Waar(om) ging het bij asbest fout? Vervolgens hoort u hoe een werkgever nu moet omgaan met onzekere risico’s. Daarbij ligt de nadruk op de rol van het voorzorgbeginsel en de uitwerking van het voorzorgbeginsel in concrete gevallen. We zullen zien dat voorzorg een pro-actieve houding vereist die op verschillende manieren in de praktijk moet worden gebracht.

Elbert de Jong

Elbert de Jong is onderzoeker aan Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. In zijn onderzoek kijkt hij naar de grenzen en mogelijkheden van bestaande en nieuwe juridische mechanismen om verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor huidige gezondheids- en milieurisico’s te formuleren, verdelen en handhaven. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek betreft de zorgverplichtingen van overheden, producenten en werkgevers voor onzekere risico’s.

Workshop 3
14:45 - 15:45

Niets mooier dan leren van fouten

Stel, op één inpakafdeling van een warehouse krijgen veel medewerkers schouderklachten. Dan zouden er veel vragen bij u kunnen opkomen. Wat is de oorzaak van deze klachten? Is het inpakwerk te zwaar? Is de werkplek goed ingericht? Waarom worden de nieuwe heftafels niet gebruikt of is de werkwijze van het verpakken veranderd? Zijn de medewerkers niet goed getraind op fysiek gebied of is het nieuwe werkschema de oorzaak? En vooral ook: waarom hebben we dit niet eerder zien aankomen? Als het lang duurt voordat medewerkers hersteld zijn van deze klachten kan dit te maken hebben met de aansturing van leidinggevenden. Maar ook kan de leefstijl van de doelgroep bepalend zijn of de organisatie van het werk.

De antwoorden op deze vragen kunt u terugvoeren op een zestal aandachtsgebieden. In deze workshop maakt u hiermee kennis. Zo ervaart u hoe u met fysieke belasting in allerlei situaties aan de slag kunt. Maar vooral: hoe u zoveel mogelijk kunt voorkomen dat dit soort problemen (weer) ontstaan. Want van fouten moet je leren en op het moment dat een werknemer zich meldt ben u eigenlijk al te laat.

Bert van de Wijdeven

Bert van de Wijdeven is adviseur/trainer en mede-eigenaar van Buro voor Fysieke Arbeid. Hij ontwikkelt en verzorgt onder andere trainingen en werkplekonderzoeken. Als adviseur begeleidt en ondersteunt hij bedrijven in de omgang met fysieke arbeid. De aandacht richt zich daarbij op de werkplek, de werkwijze, de organisatie van het werk, de opleiding en training van medewerkers op het gebied van arbeidsmotoriek en professionaliteit en op de begeleiding van medewerkers met blessures.

Workshop 4
14:45 - 15:45

Pak de regie

Honderdduizenden medewerkers worden ziek van hun werk. Er is een solide ogend wettelijk kader om dit te voorkomen maar het heeft te weinig geholpen. De instrumenten blijken te bureaucratisch, worden niet ingezet en er is discussie over de kwaliteit van de deskundigen. Zij werken niet samen en de bedrijfsarts is niet preventie gericht.
Ombuiging is mogelijk. Er is meer resultaat te halen uit het Periodiek Medisch Onderzoek door dit te koppelen aan een beproefd model zoals de Work Ability Index. Alle aspecten in het werk spelen daarbij een rol: managen, leiding geven, de inrichting van arbeidsplaatsen, gebruik van arbeidsmiddelen en de ontwikkeling en het gedrag van de werknemer. En dat allemaal binnen de specifieke kenmerken van het soort bedrijf en de cultuur die er heerst. Om verbeteringen te bereiken is een regierol van doorslaggevende betekenis.

Deze sessie maakt aan de hand van voorbeelden duidelijk hoe een bedrijf de regie in eigen hand kan nemen. U hoort hoe de interne deskundige de regierol in de organisatie kan pakken, wat daarvoor nodig is en wat dit oplevert. U leert hoe samenwerking tussen de diverse deskundigen beter kan en hoe het Finse model daarbij een voorbeeld kan zijn.

Peter van Balen

Peter van Balen is eigenaar van IBEXAdvies (risicomanagement en consultancy) en partner in PreventPartner (Expertise Centrum Toxicologie). Hij is bestuurslid van de Stichting Preventie Professionals Nederland en heeft onder andere als arbeidshygiënist gewerkt in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, als manager van de interne arbo-, milieudienst van het NKI-AVL en als manager QSE bij NRG in Petten.

Workshop 4
13:30 - 14:30

PSA analyseren en voorkomen

De oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting zijn vaak werkgerelateerd. Het is belangrijk om de oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting goed te analyseren om uitval of een beroepsziekte te voorkomen. Zo komt u erachter wat de invloed is van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op de gezondheid van de werknemer. Is het verzuim van de afgebrande werknemer een keuze van deze werknemer of een objectiveerbaar gevolg van problemen in de arbeid? Hoe pak je die arbeidsproblemen aan, welke blokkades staan een effectieve interventie in de weg en hoe verklein je de kans dat dit nog een keer voorkomt?

In deze workshop analyseren we praktijksituaties zodat u ervaart hoe u psychosociale arbeidsbelasting kunt analyseren en arbeid gezond kunt maken opdat de kans op een beroepsziekte beperkt blijft.

Juriaan Blekemolen

Juriaan Blekemolen is bedrijfsarts en A&O deskundige en doet wetenschappelijk onderzoek naar de preventieve aanpak van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting bij het Coronel Instituut in Amsterdam.

Workshop 5
14:45 - 15:45

​Preventie en privacy: het kan!

Als werknemers klachten hebben en uitvallen is het belangrijk om daarmee aan de slag te gaan en ervan te leren. Melden van beroepsziekten vindt plaats bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Die melding is anoniem en privacy van werknemer is gewaarborgd. Maar deze overzichten zijn niet compleet en professionals werkend in de arbodienstverlening doen lang niet altijd hun voordeel met deze gegevens. Ook blijkt het in de praktijk lastig om binnen privacygrenzen met werknemer en werkgever te communiceren over het voorkómen van werkgebonden aandoeningen.
Dat is een gemiste kans. Want het is vrijwel altijd mogelijk om informatie die nodig is voor preventie en duurzame inzetbaarheid tussen arbodienstverleners, werkgevers en werknemers (vertegenwoordigingen) uit te wisselen en daar voordeel uit te halen. Wie kan welke rol daarbij vervullen? Na het volgen van deze sessie bent u op de hoogte van de geldende privacyregels en de manier waarop u deze kunt toepassen. U weet hoe u binnen de grenzen van de wet beroepsgebonden aandoeningen kunt voorkomen en de eventuele gevolgen kunt beperken.

Roelof Heida

Roelof Heida is directeur kwaliteit bij ArboNed. Hij werkte als huisarts, verzekeringsarts en vervolgens als bedrijfsarts. Roelof publiceert geregeld over actuele juridische thema's in relatie tot de (bedrijfs)gezondheidszorg en het arbeidsrecht en vertelt hierover op een inspirerende manier.

Workshop 5
13:30 - 14:30

​Waarom moeilijk doen?

Bepaalde belastende factoren kunnen op lange termijn hun impact hebben op de gezondheid van werknemers. Maar helaas zijn gegevens uit onderzoek en ervaringen vaak neergelegd in wetenschappelijke verhandelingen. Ook komt het voor dat ervaringen en in de praktijk goed werkbare oplossingen niet worden gedeeld met anderen. Deze kennis zit verstopt en dat is jammer.

In deze sessie gaan we daaraan werken. Vijf praktiserende arbeidshygiënisten legden ervaringen en casuïstiek bij elkaar in een praktijkboek met circa 50 casussen en ontsloten een schat aan kennis waarmee gezondheidseffecten op lange termijn voorkomen kunnen worden. U maakt kennis met een aantal van deze praktische oplossingen voor schijnbaar complexe problemen. Oplossingen die u gemakkelijk kunt toepassen en waarmee u kunt voorkomen dat werknemers uitvallen.

In deze sessie behandelt Wim van Alphen een aantal van deze casussen. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld met eenvoudige technische maatregelen dat medewerkers hele dagen adembescherming moeten dragen? Hoe zet u slim afzuigmogelijkheden in? Of: hoe kunt u medewerkers op één dag met meerdere machines gezond laten werken? U zult zien dat het in veel situaties mogelijk is met simpele en praktische oplossingen veel winst te boeken zonder dat daarvoor ingewikkelde metingen en diepgaand onderzoek nodig zijn. Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan?

Wim van Alphen

Wim van Alphen is docent bij de PHOV, zowel in de opleiding hogere veiligheidskunde als in de arbeidshygiëne. Daarnaast zat hij 11 jaar in het NVvA-bestuur waarvan 2 jaar als voorzitter. Wim is mede-auteur van het handboek Arbeid en Gezondheid, auteur van enkele Arbo-Informatiebladen en diverse andere arboboeken.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.